На свое заседание от 12 ноември 2019 г. Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС – Пловдив наложи следните наказания:

 

 

 

                                                                   Деца:

 

Мартин Георгиев (Векта) - червен картон - 1 среща

Анастас Робов (Родопа) - червен картон - 1 среща

 

 

На основание член 34(1) т.6-3 кол.2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание забрана да изпълнява функции за 1(една) среща и глоба в размер на 62 (шестдесет и два) лв. на треньора на ФК"Сокол"(Марково) /ДЮШ/ г-н Даниел Спасов.

Член 34(1) т.6-3 кол.2 от Дисциплинарния правилник: На старши треньор, треньор или служебно лице, имащо право да присъства на резервната или допълнителната скамейка, извършили нарушения по смисъла на предходната алинея, се налага дисциплинарно наказание ЗИФ (съобразно § 3, т. 19), според естеството на нарушението, както следва: умишлено напускане на техническата зона с цел протест към член на съдийския екип за негово решение или с провокативно поведение - ЗИФ -1.